კონკურსში მონაწილეობას მხოლოდ ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგის გათვალისწინებით 30 833 აბიტურიენტი აგრძელებს. 

უნივერსიტეტებს უფლება ექნებათ, თავიანთი პროგრამის რელევანტური და არჩევითი გამოცდა (მათ შორის ზოგადი უნარები) სურვილის შემთხვევაში თავად დაამატონ.